Polityka prywatności

DMG Polska Sp. z o.o. szanuje i troszczy się o prawo do prywatności każdego korzystającego z Serwisu internetowego, mieszczącego się pod adresem www.dmgpolska.eu (zwanego dalej„ Serwisem internetowym”) i dlatego za swój cel przyjmuje podejmowanie oraz nieustanne poszukiwanie wszelkich możliwych środków, które umożliwią bezpieczne przechowywanie zgromadzonych danych oraz zapewnią jak najpełniejszą ich ochronę w procesie przetwarzania przed dostępem osób nieuprawnionych. Świadomość pełni zaufania, jakiej oczekują Użytkownicy Serwisu internetowego oraz odpowiedzialności za ochronę prywatności Użytkowników motywuje do permanentnego podnoszenia standardów tej ochrony.

Poziom ochrony prywatności oraz polityka „cookies” przyjęte w ramach Serwisu internetowego są zgodne ze standardami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zaś z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz.1422) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity – 2004 r., nr 171, poz. 1800).

Niniejsza nota stanowi regulację prawną dotyczącą zasad korzystania z serwisu internetowego mieszczącego się pod adresem: www.dmgpolska.eu (zwanego dalej „ Serwisem internetowym”).


I. Prawo autorskie.

 1. Serwis internetowy opracowany został przez DMG Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 65/79, KRS: 0000437909 (zwanej dalej „DMG Polska") i chroniony jest prawem autorskim.
 2. Prawa autorskie do Serwisu internetowego i jego poszczególnych elementów przysługują niepodzielnie DMG Polska. Zwielokrotnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie, publikowanie lub dokonywanie innych czynności, których przedmiotem jest jakakolwiek zawartość Serwisu internetowego wymaga uprzedniej zgody DMG Polska wyrażonej na piśmie, z wyłączeniem wykorzystywania w celach niekomercyjnych i dla własnego użytku. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie przysługujące firmie DMG Polska do Serwisu internetowego są zabronione.
 3. Wszelkie umieszczone w Serwisie internetowym nazwy handlowe, nazwy produktów leczniczych lub inne zastosowane oznaczenia stanowią znaki towarowe podlegające ochronie prawnej i korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą DMG Polska wyrażoną na piśmie.

II. Zasady korzystania z serwisu.

 1. Treść zamieszczona w Serwisie internetowym ma wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy oraz nie może być uznana za formę konsultacji, doradztwa lub rekomendacji. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub suplementów diety, o których informacja pojawia się w Serwisie internetowym wymaga uprzedniego zapoznania się z informacją dołączoną do każdego preparatu, jak również konsultacji z lekarzem specjalistą lub farmaceutą.
 2. Treść ewentualnych artykułów publikowanych na łamach Serwisu internetowego nie stanowi konsultacji, doradztwa lub rekomendacji i ma wyłącznie charakter informacyjny. DMG Polska nie ponosi odpowiedzialności za treść ww. artykułów.
 3. Informacje zamieszczone na łamach Serwisu internetowego nie stanowią oferty sprzedaży lub świadczenia usług w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
 4. DMG Polska zastrzega prawo do dokonywania zmian Serwisu internetowego oraz niniejszej noty prawnej w każdym czasie, w jakimkolwiek zakresie, bez konieczności uprzedniego powiadamiania użytkowników.
 5. Osoby, które przesyłają komentarze, opinie lub sugestie do Serwisu internetowego potwierdzają, że przysługuje im nieograniczone uprawnienie do dysponowania przesłanym materiałem na rzecz osób trzecich, w tym w szczególności na rzecz Serwisu internetowego, jak również, że przekazany materiał nie zawiera treści niezgodnych z prawem lub z innych względów nienadających się do publikacji. Komentarze, opinie lub sugestie, o których mowa w zdaniu poprzedzającym i nawiązujące do informacji zawartych w Serwisie internetowym nie będą traktowane jako poufne.
 6. Przesłanie komentarzy, opinii lub sugestii do Serwisu internetowego równoznaczne jest z udzieleniem DMG Polska uprawnienia do nieograniczonego czasowo lub terytorialnie, nieodpłatnego korzystania
  z przesłanego materiału oraz jego dystrybuowania.
 7. Osoby, które przesyłają komentarze, opinie lub sugestie do Serwisu internetowego zobowiązują się do nie podejmowania przeciwko DMG Polska żadnych działań w związku z przesłanymi komentarzami, opiniami lub sugestiami, jak również zobowiązują się do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do zwolnienia DMG Polska z odpowiedzialności w sytuacji, gdy przesłany materiał naruszać będzie jakiekolwiek prawa osób trzecich.

III. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych.

 1. Osoby, które przesyłają komentarze, opinie lub sugestie do Serwisu internetowego wyrażają zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez DMG Polska ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926) w celach związanych z prowadzoną przez DMG Polska działalnością oraz zawartością Serwisu internetowego.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez osoby, które przesyłają komentarze, opinie lub sugestie do Serwisu internetowego jest DMG Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000437909 (dane kontaktowe poniżej w pkt VI).
 3. Osoby, które przesyłają komentarze, opinie lub sugestie do Serwisu internetowego w każdej chwili mają prawo dostępu i wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, a także żądania ich usunięcia.

IV. Wymogi przewidziane polskim prawem telekomunikacyjnym - polityka „cookies”.

 1. Serwis internetowy wykorzystuje technologię „cookies” (tzw. „ciasteczka”),
  tj. danych informatycznych wysyłanych przez serwer, na którym zamieszony jest Serwis internetowy i zapisywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika korzystającego z Serwisu internetowego (np. na dysku twardym komputera lub karty pamięci telefonu komórkowego). Pliki „cookies” identyfikują Użytkownika do wykonania określonej operacji przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.
 2. Pliki „cookies” mogą być wykorzystywane w celu:
  a. usprawnienia działania Serwisu internetowego oraz ciągłego ulepszania formy i jakości zwartych w Serwisie internetowym informacji.
  b. dostosowania zawartości Serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu internetowego, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  c. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  d. utrzymania sesji użytkownika Serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 3. Pliki „cookies” dostarczają informacji na temat sposobu poruszania się przez danego Użytkownika po Serwisie internetowym. DMG Polska nie gromadzi ani nie zamieszcza na urządzeniu końcowym żadnych informacji zawartych na urządzeniu końcowym Użytkownika, za wyjątkiem plików „cookies”.
 4. W ramach Serwisu internetowego stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:
  a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu internetowego,
  c. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Serwisu internetowego,
  d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 5. Warunkiem zamieszczania plików „cookies” na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu internetowego jest uzyskanie jego zgody, która może zostać wyrażona przy pomocy ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika Serwisu internetowego urządzeniu końcowym (przeglądarki internetowe). W większości przypadków przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą być zmieniane w każdej przeglądarce internetowej, w szczególności poprzez zablokowanie automatycznej obsługi plików „cookies” lub poprzez włącznie opcji każdorazowego informowania o zamieszczeniu ich w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poniżej znajdują się odnośniki do stron internetowych zawierających wskazówki dotyczące ustawień najpopularniejszych przeglądarek w zakresie ustawień plików „cookies”:

  a. przeglądarka Opera »»
  b. przeglądarka Mozilla Firefox »»
  c. przeglądarka Microsoft Internet Explorer »»
  d. przeglądarka Google Chrom »»
 6. DMG Polska informuje, że ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Serwisu internetowego.
 7. Pliki „cookies” mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu internetowego również przez współpracujących z operatorem Serwisu internetowego reklamodawców oraz partnerów, na co DMG Polska nie ma wpływu i za co nie ponosi odpowiedzialności.

V. Odpowiedzialność

 1. Wszelkie preparaty, w tym w szczególności produkty lecznicze, o których mowa w Serwisie internetowym są dopuszczone do obrotu w Polsce na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz decyzji organów administracyjnych.
 2. DMG Polska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa mogące wyniknąć z faktu stosowania któregokolwiek z preparatów, o których mowa w Serwisie internetowym, bez uprzedniego zapoznania się z informacją dołączoną do każdego preparatu, jak również bez konsultacji z lekarzem specjalistą lub farmaceutą.
 3. Wszelkie informacje w Serwisie internetowym zamieszczane są przez DMG Polska w dobrej wierze, z dochowaniem należytej staranności, w oparciu o dane pozyskane z wiarygodnych źródeł, jednak DMG Polska nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność lub kompletność. W celu potwierdzenia informacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zaleca się ich sprawdzenie u producenta lub dystrybutora danego preparatu oraz konsultację z lekarzem specjalistą lub farmaceutą.
 4. DMG Polska nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczone w Serwisie internetowym bez jej zgody lub przez nią nieopracowane. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym wymaga formy pisemnej.
 5. DMG Polska informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się na jej stronach, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez DMG Polska i DMG Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte. Użytkownik Serwisu internetowego decydując się na korzystanie z odesłań, o których mowa powyżej, czyni to na własną odpowiedzialność.
 6. DMG Polska nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek błędów Serwisu internetowego wywołane wirusami komputerowymi lub innymi bezprawnymi działaniami osób trzecich.

VI. Kontakt.

W wypadku jakichkolwiek pytań, komentarzy, opinii lub sugestii dotyczących Serwisu internetowego lub jego zawartości prosimy o kontakt przez e-mail: biuro@dmgpolska.eu lub na adres korespondencyjny DMG Polska, tj.:
DMG POLSKA Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 24, 97-213 Smardzewice